PERSONDATAPOLITIK

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 

1.    Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
CALUM A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:
CALUM A/S
Strandvejen 3
9000 Aalborg
CVR-nr.:  34 21 10 35
Telefon: 98126700
Mail: INFO@CALUM.dk

2.    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Persondatapolitikken har til formål at beskrive, hvordan CALUM A/S indsamler, behandler og opbevarer personhenførbare oplysninger. Personhenførbare (personlige) oplysninger dækker over oplysninger, der kan bruges til at identificere personer, f.eks. navn, adresse, e-mail og personnummer.

CALUM A/S og vores administratorer opbevarer og anvender de indsamlede data, i det omfang og i den periode det er nødvendigt for at kunne købe/sælge, forvalte og administrere ejendommene i henhold til indgåede kontrakter og andre relevante og legitime interesser.  Drift af ejendomme i de enkelte ejendomsselskaber varetages af ejendomsadministratorer, der indsamler og behandler data om lejemål og lejere.

Hvilke oplysninger indsamler vi? 
CALUM A/S er dataansvarlig for personlige oplysninger indsamlet af ejendomsadministratorer i forbindelse med udlejning, drift og vedligeholdelse m.m. af (bolig)ejendomme. Disse oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til: Navn, adresse, tlf. nr., mailadresse, bankoplysninger og andre kontaktoplysninger på lejere med henblik på at kunne varetage den fulde administration af lejemålet i henhold til lejekontrakten, herunder om nødvendigt også CPR-nr. eller CVR-nr.

I forbindelse med køb af projektlejligheder indsamles navn, kontaktoplysninger, kontonummer, cpr-nr. samt oplysninger til brug for berigtigelse af overdragelsen.

Navn, adresse og andre kontaktoplysninger på personer og virksomheder, der udfører serviceopgaver i forbindelse med drift, vedligeholdelse, værdiansættelse og handel med lejligheder/ejendomme.

Sådan anvender vi personlige oplysninger 

Vores behandling af dine personoplysninger sker delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
Vi behandler kun de af oplysninger der nødvendig for at kunne opfylde aftalen med dig.

3.    Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
•    Offentlige myndigheder i forbindelse med registrering af overdragelser
•    Tinglysningsretten i forbindelse med registrering af adkomst
•    Dine øvrige rådgivere
•    Pengeinstitutter og kreditforeninger
•    Administrator, forsyningsselskaber, viceværter
•    Lejere i ejendomme med tilbudspligt, idet materiale udsendes til disse i forbindelse med evt. salg af ejendommen i.h.t. bestemmelserne i lejeloven.
•    Vores databehandlere

4.    Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. I det omfang det er nødvendigt vil retningslinjerne fra Datatilsynet vedrørende sikkerhed blive iagttaget.

5.    Hvor dine personoplysninger stammer fra
De personoplysninger vi behandler om dig, modtager vi primært fra dig samt fra de øvrige involverede parter, rådgivere, administratorer, pengeinstitutter og kreditforeninger m.m.

6.    Opbevaring af dine personoplysninger
Vi lagrer ikke personlige oplysninger længere, end det er tilladt ved lov, og vi sletter personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige til de formål, de er indsamlet.

7.    Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.

8.    Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9.    Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10.    Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.