ENERGY

Din grønne partner når det gælder solcelleparker

Hvem er vi?

I mere end 25 år har CALUM været synonym med udvikling af store ejendomsprojekter over hele Danmark. Vi er meget kompetente og erfarne inden for byggeri, lokalplaner, myndighedsbehandling og meget mere. Desuden er vi ivrige naturelskere, og mange af os bosat på landet. Beskyttelse af naturen, ikke mindst mod den globale opvarmning, har altid fyldt meget for os. Springet til også at udvikle bæredygtige, grønne energiløsninger lå i grunden lige til højrebenet, og til solcelleparker fordi solenergi er den billigste ressource til at frembringe elektricitet.

Hvad vil vi?

Vi vil være den foretrukne samarbejdspartner for jordejere, kommuner, lokalsamfund, elselskaber m.m. for udvikling og opførelse af solcelleparker. Vi vil fra vugge til grav opføre de mest attraktive, mest grønne og mest bæredygtige solcelleparker i Danmark. Den lokale forankring og det lokale samarbejde er afgørende og bibeholdelse og styrkelse af CALUM´s gode navn og rygte er bærende i alle forhold. Dyre- og plantelivet skal have bedre betingelser for at trives efter, end før solcelleparkens etablering. Vi er kendt for ordentlighed, ordholdenhed og viden omkring opførelse af solcelleparker. Vi vil kun opføre solcelleparker, vi selv gerne vil være nabo til.

Grønne solcelleparker med biodiversitet

Mange mennesker er forståeligt nok lidt kede af at få udsigt til et energianlæg i glas og aluminium, men sådan behøver det slet ikke være. Tværtimod faktisk. Med os som din grønne energipartner får du mere natur, mere grøn certificeret energi og mindre CO2 på en og samme tid. Vi tager, når muligt, lavbundsjord ud, opfører solcelleparken nænsomt og bæredygtigt, og udvikler nye rekreative områder med mulighed for helt nye naturoplevelser. Verdensnaturmålene for bæredygtig udvikling SDG12, er styrende for os.

En velplanlagt skærmende beplantning ændrer udtrykket fuldstændigt uden at reducere energiproduktionen. Skovbeplantning, typisk mod nord udvikler sig fint i samspil med det omkringliggende landskab. Vi indtænker vandhuller, søer, faunapassager, shelters, insekthoteller, hundeluftningsstier med videre i vores fælles planlægning. Vi snakker meget gerne om græssende dyr og muligheder for dyrkning. Kun fantasien og lokale forhold sætter begrænsningen.

Fælles mål gennem dialog

Det gode naboskab betyder alt for os. Lokalt forankrede løsninger er altid de bedste, det er jo her viden og ejerskab bor. Straks efter indgået aftale med jordejer og den første indledende kommunale kontakt inviterer vi til en række lokale informations- og kommunikations-møder. Vi opretter hjemmeside for projektet, hvor spørgsmål kan besvares og den tætte og direkte dialog bevares.

Grønt medarbejderskab

Alle naboer og beboere i lokalområdet er meget velkomne og inviteres med til dialogmøderne. Bor du mindre end 200 m. fra en kommende solcellepark får du mulighed for at få indtægter fra den grønne elproduktion. Regelsættet er lidt administrativt tungt, men her hjælper vi dig. Vi hjælper og rådgiver meget gerne alle i lokalområdet indenfor emner som værditabsordningen, salgsoptionsordningen, VE-Bonusordningen, Grøn Pulje, køberetsordningen.  m.m. Meget gerne sammen med dine egne rådgivere.

 

Svar på nogle helt naturlige spørgsmål.

Hvordan virker en solcelle?

Solceller omsætter solens strålingsenergi til jævnstrøm (DC) ved hjælp af den fotoelektriske effekt. Sollysets fotoner rammer elektronerne i solcellen (halvleder), som bryder løs ved den tilførte energi, og bevæger sig primært mod forsiden (p-n overgang). Solcellen er opbygget som en krystallinsk siliciumcelle (halvleder) og er belagt med en tynd metalfilm på for- og bagside, som virker som plus- og minuskontakter. Ved at opsamle elektronerne på solcellens forsidekontakter kan de ledes gennem en ledning, tilbage til bagsiden og atter tilføres energi fra sollyset, og aflevere strømmen (få en pære til at lyse).

Hvorfor producere strøm?

Fordi solenergi er den billigste ressource til at frembringe elektricitet, (IEA World Energy Outlook 2020). Strømforbruget forventes at fordobles i EU fra 2022-2030 og 4-dobles fra 2022-2040. (Solar Power Europe, Outlook 2022-2026). DK´s forbrug har været stort set konstant fra 2000-2018 med et niveau på ca. 32 TWh, stigende til omkring 40 TWh i 2022. Der forventes en 5 dobling af dette i 2050 (200 TWh) (ING 2023-01-14).

Hvad sker der med strømmen fra solcelleparkerne?

Strøm fra solcelleparker leveres til nettet på basis af etablerede tilslutningsaftaler med henholdsvis Netselskab (ca. 60 forskellige i DK) og Transmissionsselskab (Statsejede Energinet (SOV). Netselskaberne ejer ledningsnettet fra transmissionsnettet og ud til forbrugeren.  Energinet ejer og driver det danske eltranmissionsnet, og fastlægger tarif- og afgiftsniveau, under Energistyrelsen og i sidste ende Klima- Energi- og Forsyningsministeriet. El (Strøm) er en handelsvare, der handles mellem producenter og forbrugere på tværs af landegrænser, og hvor elnettet reguleres af det offentlige. Strømpriser fastlægges på NORD POOL Spot, og handles på spotmarked eller gennem BtB elhandelsaftaler (PPA, Power Purchase Agreements). Mere end 45 elhandelsselskaber sælger el til de danske forbrugere.

Hvad sker der når solcelleparken er udtjent.

De fleste lejeaftaler indgået i Danmark løber over 30 år. Der er ingen bevægelige dele i en solcellepark, men efter 30 år må anlægget forventes at være teknisk nedslidt. Solcellers virkningsgrad aftager med alderen, og efter 30 år kan en virkning ikke meget over 80% garanteres. Udviklingen går desuden så stærkt, at til den tid må det forventes, at langt mere effektive solceller vil være kommet på markedet. Vi garanterer og stiller sikkerhed for at solcelleparken tages ud af drift, nedtages og det samlede anlæg fjernes. Naturen genskabes nænsomt i samarbejde med lokalsamfund og kommune. Solcellerne genanvendes med en genanvendelsesgrad oftest på mere end 90%. Glas og rammer adskilles, og gensamles på ny med nye celler (de såkaldte ”Wafers”). Den gennemsnitlige CO2 udledning i hele sin levetid er så lav som 0,02kg./KWh. Det er ca.50 gange lavere end strøm produceret ved kulkraft. Solcellers samlede klimabelastning i bæredygtighedsregnskabet er således rekordlav.

 

For information eller møde kontakt
projektchef Poul Møller
Tlf. 25234910 – mail: pm@calum.dk

Yderligere information:

Klik her For jordejere

Klik her For naboer

Klik her Om naturen og miljøet

Klik her For de teknisk interesserede